Trang chủ  Giới thiệu  Cơ cấu tổ chức
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
 
1. GIÁM ĐỐC

  TRƯƠNG CÔNG MINH

  Điện thoại: 052.3822133

  Fax: 052.3844678

  Email: minhtc.qbh@vnpt.vn

  2. PHÓ GIÁM ĐỐC

   PHẠM XUÂN THUẦN

   Điện thoại: 052.3850219

   Fax: 052.3850229

   Email: thuanpx.qbh@vnpt.vn

   3. PHÓ GIÁM ĐỐC

    NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

    Điện thoại: 052.3829585

    Fax: 052.3825295

    Email: chuongnv.qbh@vnpt.vn

    4. PHÒNG TỔNG HỢP HÀNH CHÍNH

     Trưởng phòng: NGUYỄN THANH HẢI

     Điện thoại: 052.3850356

     Fax: 052.3850678

     Email: haint.qbh@vnpt.vn

     Phó Trưởng phòng: NGÔ ĐÌNH CHU

     Điện thoại: 052.3820769

     Email: chund.qbh@vnpt.vn

     5. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ LAO ĐỘNG

      Trưởng phòng: VÕ VĂN TY

      Điện thoại: 052.3820763

      Fax: 052.3840997

      Email: tyvv.qbh@vnpt.vn

      Phó Trưởng phòng: TRẦN ĐỨC LIÊM

      Điện thoại: 052.3850157

      Fax: 052.3825295

      Email: liemtd.qbh@vnpt.vn

      6. PHÒNG KẾ TOÁN THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

       Trưởng phòng: NGUYỄN ÁI TRIỀU

       Điện thoại: 052.3822240

       Fax: 052.3850210

       Email: trieuna.qbh@vnpt.vn

       Phó Trưởng phòng: HOÀNG THỊ THU HIỀN

       Điện thoại: 052.3840379

       Email: hienhtt.qbh@vnpt.vn

       7. PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH

        Trưởng phòng: TRẦN THANH MINH

        Điện thoại: 052.3850246

        Fax: 052.3850600

        Email: minhtt.qbh@vnpt.vn

        Phó Trưởng phòng: LÊ THỊ TỐ NGA

        Điện thoại: 052.3850887

        Email: ngaltt.qbh@vnpt.vn

        8. PHÒNG QUẢN LÝ MẠNG VÀ DỊCH VỤ

         Trưởng phòng: NGUYỄN MẬU THĂNG

         Điện thoại: 052.3820768

         Fax: 052.3824254

         Email: thangnm.qbh@vnpt.vn

         Phó Trưởng phòng: TRẦN ANH TUẤN

         Điện thoại: 052.3820285

         Email: tuanta.qbh@vnpt.vn

         Phó Trưởng phòng: PHAN ĐÌNH CHIẾN

         Điện thoại: 052.3850209

         Email: chienpd.qbh@vnpt.vn

         9. PHÒNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

          Trưởng phòng: ĐẶNG THẾ TÀI

          Điện thoại: 052.3822151

          Fax: 052.3828115

          Email: taidt.qbh@vnpt.vn

          Phó Trưởng phòng: LÊ NHƯ KHOA

          Điện thoại: 052.3823081

          Email: khoanl.qbh@vnpt.vn

          10. TRUNG TÂM VIỄN THÔNG MINH HÓA

           Giám đốc: MAI XUÂN THÀNH

           Điện thoại: 052.3574567

           Fax: 052.3572999

           Email: thanhmx.qbh@vnpt.vn

           Phó Giám đốc: HOÀNG ĐẠI HẢI

           Điện thoại: 052.3574555

           Email: haihd.qbh@vnpt.vn

           11. TRUNG TÂM VIỄN THÔNG TUYÊN HÓA

            Giám đốc: HOÀNG PHI LONG

            Điện thoại: 052.3684610

            Fax: 052.3684999

            Email: longhp.qbh@vnpt.vn

            Phó Giám đốc: NGUYỄN THANH HẢI

            Điện thoại: 052.3685678

            Email: haintth.qbh@vnpt.vn

            12. TRUNG TÂM VIỄN THÔNG QUẢNG TRẠCH

             Giám đốc: MAI TÙNG SƠN

             Điện thoại: 052.3514777

             Fax: 052.3514999

             Email: sonmt.qbh@vnpt.vn

             Phó Giám đốc: TRẦN NGỌC TUẤN

             Điện thoại: 052.3512815

             Email: tuantn.qbh@vnpt.vn

             13. TRUNG TÂM VIỄN THÔNG BỐ TRẠCH

              Giám đốc: TRẦN NGỌC LONG

              Điện thoại: 052.3612919

              Fax: 052.3862805

              Email: longtn.qbh@vnpt.vn

              Phó Giám đốc: PHẠM QUANG THANH

              Điện thoại: 052.3612957

              Email: thanhpq.qbh@vnpt.vn

              14. TRUNG TÂM VIỄN THÔNG ĐỒNG HỚI

               Giám đốc: NGUYỄN VĂN PHONG

               Điện thoại: 052.3850005

               Fax: 052.3829666

               Email: phongnv.qbh@vnpt.vn

               Phó Giám đốc: TRẦN XUÂN THẮNG

               Điện thoại: 052.3846868

               Email: thangtx.qbh@vnpt.vn

               15. TRUNG TÂM VIỄN THÔNG QUẢNG NINH

               Giám đốc: LƯU ĐỨC QUANG

               Điện thoại: 052.3911688

               Fax: 052.3873545

               Email: quangld.qbh@vnpt.vn

               16. TRUNG TÂM VIỄN THÔNG LỆ THỦY

                Giám đốc: BÙI XUÂN THĂNG

                Điện thoại: 052.3882450

                Fax: 052.3882121

                Email: thangbx.qbh@vnpt.vn

                17. TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

                Giám đốc: NGUYỄN MẬU HẢI

                Điện thoại: 052.3850236

                Fax: 052.3850189

                Email: hainm.qbh@vnpt.vn

                Phó Giám đốc: NGUYỄN KHÁNH SƠN

                Điện thoại: 052.3824253

                Email: sonnk.qbh@vnpt.vn                VNPT QUẢNG BÌNH

                Thành công cùng khách hàng,
                Vì lợi ích cộng đồng.

                 
                 
                Trang chủ      Tìm kiếm      Hỗ trợ Khách hàng       Sản phẩm     Diễn đàn      Liên hệ      Sitemap